Skúmania

Perspektívy a východiská

Skúmania na tejto stránke sú trochu netradičné. Budeme sa síce venovať témam, ktoré sú aj predmetom vedeckého záujmu, napríklad dejín, či religionistiky, avšak pri vytváraní a skúmaní rôznych hypotéz, budeme niekedy rámec súčasnej vedy zdanlivo prekračovať. Chceme sa pokúsiť o skúmanie, ktoré je otvorené a nezávislé na jedinej zvolenej paradigme a našim cieľom je vytvoriť priestor pre výmenu názorov, ktoré vychádzajú z rôznych východísk vnímania a interpretácie sveta.

Úvahy a skúmania predkladáme v stave, v akom sú aktuálne rozpracované. V niektorých prípadoch dokonca len v podobe základných intuícií. Našim cieľom totiž je, aby ste sa do rozvíjania týchto skúmaní spolu s nami ponorili aj vy, a to v živom a tvorivom procese hľadania a bádania. A ak vás naše témy inšpirujú k vlastným skúmaniam, radi vám poskytneme priestor k ich prezentácii a kreatívnemu rozvíjaniu.

Našou základnou inšpiráciou je skúmať fenomény dávneho poznania prostriedkami, ktoré v sebe spájajú intuíciu a fantáziu s kritickým a systematickým myslením. Nedisponujeme žiadnym finálnym poznaním, s ktorým sa s vami chceme podeliť. Sú pre nás zaujímavé obe strany mince - poznanie, aj cesta, ktorá k nemu vedie.

Neviažeme sa preto ani na žiadnu jednu konkrétnu filozofiu alebo metodologickú koncepciu. Našim cieľom je skôr objavovať a postupne formulovať kreatívne postupy v interakcii s vami prostredníctvom skúmaní jednotlivých tém. Pri každej z nich preto pre jasnosť uvádzame jej aktuálny status - či sa jedná len o nejasnú intuíciu, za ktorou však tušíme niečo viac, špekuláciu, či dohad a spôsob, ako sme k nemu dospeli, či ide o testovateľnú hypotézu alebo už danú vec považujeme za takmer finálny produkt v podobe teórie otvorenej vyvráteniu. Okrem spolupráce a podnetných nápadov rovnako privítame, ak nás - milé čitateľky a milí čitatelia - upozorníte na faktické, logické, či iné nedostatky. Bude to pre nás jasný odkaz, že ste našimi partnermi na dobrodružnej ceste za poznaním.

Skoršie príspevky

Vesmír

25/06/2016

Skúmania

25/06/2016

Kontakt

25/06/2016

O stránke

25/06/2016

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com