Mesiac

Mesiac

Mesiac v tradícii

Často býva stotožňovaný s bohyňou matkou, je symbolom plodnosti, nového života, prírody v najširšom zmysle, ale aj nespútanej fantázie a obraznosti. Sú s ním späté grécke bohyne Artemis a Selene, rímska Diana, v iných mytologiách vystupuje aj ako mužský boh: sumerský Nanna, akkadský Sín, či severský Máni.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Symbol Mesiaca býva najčastejšie odvodzovaný od jeho fáz: pribúdajúci, spln, ustupujúci a nov. Najčastejším zobrazením je práve dorastajúci kosáčik Mesiaca. V astrológii Mesiac predstavuje symbol duše alebo mysle (znak polmesiaca, polkruh), ktorá je rozdelená a ktorá sa v živote symbolicky vyvíja k plnosti spolu s dorastajúcim Mesiacom. Ezotericky je tiež symbolom čaše, prílivu životných síl, hojnosti života.

Súlad s hypotézou

Podľa nášho názoru je symbol Mesiaca v plnej zhode s predloženou hypotézou a to vo všetkých troch skúmaných kritériách: tvaru, proporcií aj orientácie symbolu, ktorý na tradičných zobrazeniach býva zobrazovaný horizontálne (viď obrázky č. 2 a 3 na protiľahlej strane).

Doplňujúce otázky

  • prečo je v súčasnosti používaný symbol Mesiaca vertikálny?
  • súvisí to jednoducho s tým, že v tejto polohe je najčastejšie viditeľný na oblohe (minimálne v našich zemepisných šírkach)?
  • je možné odsledovať, kedy sa začal symbol Mesiaca zobrazovať vertikálne?
  • existuje plynulý prechod medzi týmito formami zobrazovania alebo je to rôzne v rôznych dobách?

Tematický bonus

Album s názvom Nanna od skupiny Xavier Rudd & the United Nations: https://youtu.be/qSP2J1M7RdI

Rímske spodobnenie bohyne Selene, 2. storočie nl., Louvre, Francúzsko.

Obr. 2. Grécka bohyňa Selene, rímske zobrazenie, II. storočie nl. Louvre, Paríž, Francúzsko. Zdroj: Wikipedia

Mesiac. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Mesiaca podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

Sín/ Nanna na zobrazení z obdobia cca 2100 pnl. Zdroj: Wikipedia

Obr. 3. Mesačný boh Sín/ Nanna ako kosáčik Mesiaca na zobrazení datovanom do obdobia 2100 rokov pnl. Zdroj: Wikipedia

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com