Slnko a Zem

Obr. č 8. Helios, boh Slnka. Aténska červenofigúrová keramika, 5. st. pnl. Britské múzeum, Londýn.

Zdroj: www.the-big-picture.org.uk

Obr. č. 9. Dánske korunovačné klenoty. Zdroj: Wikipedia

Slnko a Zem

Slnko a Zem v tradícii

Symboly Slnka a Zeme popisujeme spolu. Dôvody budeme podrobnejšie tematizovať v nasledujúcom skúmaní, kde sa spolu s vami budeme bližšie pozrieme na niektoré zo samotných základov astrológie.

Slnko, stred slnečnej sústavy, najjasnejší objekt oblohy. Grécky Helios, rímsky a grécky Apolón, egyptský Ra, babylónsky Šamaš, v niektorých tradíciách tiež ako ženské božstvo - napríklad japonská Amaterasu alebo starogermánska Sunna. Božstvo svetla, uzdravovania, ochranca pred temnotou, spätý s videním budúcnosti a hudbou, boh spravodlivosti a práva.

Planéta Zem bola stotožňovaná prevažne s ženskými bohyňami, u ktorých prevládajú najmä materské atribúty. Rímska Terra Mater, grécka Gaia, severská Sif, či akkadská Kišar. V mužskej podobe vystupuje napríklad v mytológii starých Egypťanov ako Geb, či sumerský Enki.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Kruh s bodom v strede (symbol A) niekedy býva interpretovaný ako zobrazenie slnečnej sústavy - Slnko (bod) ako stred obiehajúcich planét (kruh). V astrológii je kruh symbolom ducha, úplnosti a najvyššej spirituálnej substancie človeka.

Kruh s krížom vnútri (symbol B) býva vysvetľovaný napríklad ako obraz planéty Zeme so zvýraznením poludníkov a rovníka, inokedy ako Zem a 4 základné smery. Tento symbol však nie je len symbolom Zeme, je tiež odvekým slnečným symbolom, nazývaným slnečný kríž. Jeden z možných dôvodov ilustruje obrázok č. 8 - slneční bohovia boli nezriedka zobrazovaní ako vedú po oblohe ohnivý voz a slnečný disk býval stotožňovaný nielen s božstvom samotným, ale aj s kolesami tohto voza. Iné interpretácie hovoria napríklad o štyroch ročných obdobiach, ktorými Slnko delí kruh roka

Ďalším symbolom pre Zem je symbol C, intepretovaný ako kráľovské jablko - guľa symbolizuje univerzálnu vládu a kríž označuje kresťanského panovníka. Je to tiež symbol inverzný symbolu Venuše. Astrologická interpretácia hovorí o vláde hmoty (kríž) nad duchom (kruh).

Súlad s hypotézou

Predložená hypotéza Slnku aj Zemi "určuje" kruh s krížom v stred (symbol B). Je to jeden so symbolov Zeme, aj keď v súčasnosti je rozšíreným symbolom Zeme aj kruh s krížom umiestneným hore (symbol C). Domnievame sa, že pôvodným symbolom Zeme bol symbol kríža v kruhu (B), symbol C, ktorý je v zmysle našej hypotézy symbolom Marsu, je pravdepodobne modifikáciou pod vplyvom politického kresťanstva (viď vyššie). Hypotézu v prípade Zeme a Slnka považujeme za dobre potvrdenú, aj keď s viacerými doplňujúcimi otázkami.

Doplňujúce otázky

Prvá skupina otázok sa týka spoločného posudzovania Zeme a Slnka (téma bude samostatne skúmaná v ďalšom príspevku):

  • aké dôvody hovoria v prospech "výnimky z pravidla" v prípade Slnka (keď podla štruktúry zodiaku malo byť posudzované hneď na začiatku spolu s Mesiacom)?
  • prečo Slnko stotožňujeme so symbolom slnečného kríža a nie so symbolom kruhu s bodom v strede?

V súvislosti so symbolom C (kráľovským jablkom):

  • je možné nájsť doklady, že pôvodným symbolom Zeme je symbol B (v súlade s hypotézou) a že symbol C je neskoršou modifikáciou zdôrazňujúcou politickú hegemóniu kresťanstva?
  • existujú iné vysvetlenia týchto symbolických premien?

Symbol A

Symbol B

Obr. č 8. Helios, boh Slnka. Aténska červenofigúrová keramika, 5. st. pnl. Britské múzeum, Londýn. Zdroj: www.the-big-picture.org.uk

Symbol C

Slnko. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Zeme podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

Obr. č. 10. Slnko a planéty, porovnanie veľkostí. Zozadu zľava: Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Zem, Venuša, Mars, Merkúr. Zdroj: Wikipedia.

Obr. č. 10. Slnko a planéty, porovnanie veľkostí. Zozadu zľava: Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Zem, Venuša, Mars, Merkúr. Zdroj: Wikipedia.

Obr. č. 11. Súčasné fantasy zobrazenie slnečnej bohyne. Autor: Dallas-Williams. Zdroj: Deviantart

Obr. č. 11. Súčasné fantasy zobrazenie slnečnej bohyne. Autor: Dallas-Williams. Zdroj: Deviantart.

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com